Privacy Statement:

H2i Isolatie B.V., gevestigd aan Kiotoweg 743, 3047 BG Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons/bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

H2i Isolatie B.V.

Gouwe park
Noordbaan 850
2841 MG
Moordrecht
+31 10 415 4436

www.h2ibv.nl

René Hogerheide is de Functionaris Gegevensbescherming van H2i Isolatie B.V. hij is te bereiken via email info@h2ibv.nl

Persoons/bedrijfsgegevens die wij verwerken

H2i Isolatie B.V. verwerkt uw persoons/bedrijfsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoons/bedrijfsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam/naam bedrijf
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoons/bedrijfsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email info@h2ibv.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons/bedrijfsgegevens verwerken

H2i Isolatie B.V. verwerkt uw persoons/bedrijfsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • H2i Isolatie B.V. verwerkt ook persoons/bedrijfsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoons/bedrijfsgegevens bewaren

H2i Isolatie B.V. bewaart uw persoons/bedrijfsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoons/bedrijfsgegevens met derden

H2i Isolatie B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. H2i Isolatie B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

H2i Isolatie B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoons/bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons/bedrijfsgegevens door H2i Isolatie B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoons/bedrijfsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons/bedrijfsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoons/bedrijfsgegevens sturen naar email info@h2ibv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

H2i Isolatie B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoons/bedrijfsgegevens beveiligen

H2i Isolatie B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via email info@h2ibv.nl

, Privacy Statement, H2i Isolatie
, Privacy Statement, H2i Isolatie
, Privacy Statement, H2i Isolatie
, Privacy Statement, H2i Isolatie
, Privacy Statement, H2i Isolatie
, Privacy Statement, H2i Isolatie
, Privacy Statement, H2i Isolatie

Let's Work Together.

Wij staan graag voor u klaar

, Privacy Statement, H2i Isolatie

Rene Hogerheide

Eigenaar

Bezoekadres

Gouwe park
Noordbaan 850
2841 MG
Moordrecht

MA-VR open

8 am – 5 pm

Get Social.

Welkom bij onze social mediakanalen van H2i Isolatie
Volg ons gerust om op de hoogte te blijven van onze mooie projecten